Brief

Brief aan gemeente inzake nieuwbouw stationsomgeving

Culemborg, 4 februari 2022

Geachte raadsleden,

De gemeente Culemborg is voornemens om een groot deel van de opgelegde nieuwbouwopgave te realiseren in de Stationsomgeving en dan met name aan de westkant, op Pavijen. Het gevolg is dat er bedrijven zullen moeten plaatsmaken voor woningbouw. Sinds het moment dat de gemeente de WVG heeft opgelegd bij bedrijven langs de spoorzone, is er onrust en voelen bedrijven zich gehinderd in hun ondernemerschap. Om die redenen willen wij als KCB de gemeenteraad vragen om maandag 7 februari alleen een (positief) principebesluit te nemen, om de komende maanden ruimte te geven het plan op onderdelen aan te passen. Een helder transitieplan met tijdspad en een gedegen communicatieplan zijn daarbij voor ondernemers een noodzaak. De KCB, als vertegenwoordiger van bedrijven op Pavijen, wil in dit traject als volwaardige gesprekspartner meewerken.

De afgelopen maanden moeten we beschouwen als een slechte start. Daar zijn allerlei oorzaken voor te benoemen: geheimhoudingsplicht, een grote beslaglegging op uren van ambtenaren met een toch al volle agenda, een wisselend projectteam, het nog niet volledig kunnen handelen door het afwachten op de subsidietoekenning van het Rijk en wellicht nog andere oorzaken. Hoe dan ook, de communicatie naar ondernemers en/of grondeigenaren schoot te kort.

Als Kring Culemborgse Bedrijven hebben wij als taak de belangen te behartigen van onze leden, met in het bijzonder de ondernemers en/of grondeigenaren op het bedrijventerrein Pavijen. Sinds het moment dat de gemeente de WVG heeft opgelegd bij bedrijven langs de spoorzone, hebben wij met verschillende ondernemers en pandeigenaren gesprekken gevoerd. Ook hebben we met de wethouder en het projectteam om de tafel gezeten om een uitleg te krijgen over de ontwikkelplannen en hoe deze goed te communiceren naar alle ondernemers, bewoners en pand/grondeigenaren op Pavijen. Uit deze gesprekken, ontstaat een beeld dat er weinig bekend is over de aanpak en gevolgen voor de betrokken ondernemers en pandeigenaren. Het ontbreekt voor hen aan een duidelijk perspectief. Momenteel overheerst bij veel ondernemers en pandeigenaren het gevoel dat ze ‘gegijzeld’ worden en daarmee ernstig worden belemmerd in het ondernemerschap en bedrijfsvoering.

Iedereen is gebaat bij duidelijkheid. Dit steekt nog nauwer als ondernemers uitbreidingsplannen hebben of als er op andere wijze flink geïnvesteerd moet worden. In plaats van de ondernemers op Pavijen te betrekken bij het nadenken over de nieuwbouwopgave en welke consequentie dat voor hen heeft, kwam er op twee nieuwsbrieven na geen collectief vervolg. Als de communicatie matig en traag blijft en onzekerheid troef wordt, dan is het logisch dat ondernemers die willen uitbreiden overwegen te vertrekken. Met alle gevolgen voor de werkgelegenheid en voor de bedrijvige stad die Culemborg nu nog is. Denk na over verkorte, aangepaste procedures en besef dat ondernemers verder willen, moeten. Ons advies is: communiceer zo veel mogelijk zowel op gezamenlijk als op individueel niveau naar ondernemers en grondeigenaren en schep duidelijkheid. Een ‘nee’ is ook een antwoord.

Iedereen is gebaat bij duidelijkheid. Zo ook het bestuur van de Kring Culemborgse Bedrijven. We hebben begrip als zaken niet altijd kunnen afspelen in openbaarheid, maar willen op het juiste moment volledig worden geïnformeerd. Wij zitten nog met vele vragen. Hoeveel is nu precies de woningopgave en op welke plekken kunnen die nog meer worden gebouwd? Is uitgebreid woningen bouwen op Pavijen I de meest wenselijke oplossing? Wat is het totale financiële plaatje en kan de gemeente Culemborg die dragen. Van wat gaat dat ten koste? Kunnen we samenwerken en over de gemeentegrens kijken? Ligt de rekening uiteindelijk niet bij de inwoners? Wij zijn van mening dat we de komende maanden moeten gebruiken om nog eens te bekijken of aanpassingen van het plan nodig zijn, waardoor we als Culemborg de balans tussen wonen, groen en ondernemen verbeteren. Als bestuur van de KCB hebben wij in de communicatie een eerste stap gemaakt, door recentelijk met het projectteam af te spreken om tweewekelijks met elkaar in gesprek te gaan om elkaar te informeren en ‘ruis’ weg te nemen.

Woningbouw op Pavijen wordt ook als item in de verkiezingsstrijd gebruikt. Mooie plaatjes en de een wil meer groen, de ander sociale woningbouw en ga zo maar door met de wensen. Wat wij niet zien, hoe er wordt nagedacht over welke consequenties dit heeft voor het bedrijventerrein, hoe Pavijen er dan uit gaat zien en welke investeringen er gedaan moeten worden naast verplaatsingen en infrastructurele aanpassingen. Het is niet alleen een kwestie van woningbouw, maar zeker ook om hoe Pavijen in combinatie met een woonwijk mooier en toekomstbestendig kan zijn. Laat deze enorme investering voor de stad als Culemborg een gezamenlijke inspanning zijn.

Nogmaals, ons uitgangspunt is om als KCB gezamenlijk met de vertegenwoordigers van de gemeente op basis van gelijkwaardigheid aan dit proces deel te nemen. Voor alle belanghebbende partijen, d.w.z. de ondernemers, de grondeigenaren en de gemeente worden de kansen en bedreigingen in kaart gebracht die aan dit project verbonden zijn om zodoende een realistisch en financieel haalbaar perspectief te ontwikkelen. Daar wil de KCB aan bijdragen zodat er een woonwijk met ruimte voor ondernemersactiviteiten ontstaat en tegelijk een toekomstbestendig bedrijventerrein waarin alle duurzaamheidsopgaven worden meegenomen.

Ervan uit gaande dat u als lid van de gemeenteraad nota neemt van onze wensen en deze meeneemt in uw besluitvorming, tekenen wij

 

 

 

Bestuur Kring Culemborgse Bedrijven
Voorzitter, Rosita Setz