Fruitdelta

Fruitdelta helpt regionale innovatieve projecten op te starten

PERSBERICHT

FruitDelta Rivierenland wil de economische kracht van de regio versterken door projecten van ondernemers en ondernemende inwoners te stimuleren.

De gemeenten uit de regio investeren jaarlijks in het Regionaal StimuleringsFonds (RSF). Daarmee kunnen initiatiefnemers uit de regio een steun in de rug krijgen als ze plannen realiseren die passen bij de opgaves uit het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025.

Die opgaves horen bij de speerpunten agribusiness, economie & vestigingsklimaat voor bedrijven en recreatie & toerisme. “We zijn op zoek naar projecten die bovengemiddeld innovatief zijn en gericht op samenwerking en uitvoering in onze regio”, aldus Hans Beenakker, voorzitter van Regio Rivierenland.

De Economic Board, een commissie waarin alle deelnemende partners van Fruitdelta Rivierenland vertegenwoordigd zijn, beoordeelt de voorstellen. Het dagelijks bestuur van de Regio Rivierenland beslist uiteindelijk.

Het Regionaal StimuleringsFonds heeft jaarlijks bijna 5 ton aan gelden beschikbaar. De initiatiefnemer moet ook eigen middelen en geld van derden inbrengen.
De eerste ronde RSF 2022 is geopend op 15 juni en sluit 15 september. Een project indienen kan via de website van Fruitdelta Rivierenland.

—–   —–  —–   —–   —–  —–   —–   —–  —–   —–   —–  —–   —–   —–  —–   —–   —–

Regionale projecten versterken Rivierenland
De projecten moeten direct bijdragen aan minimaal één van onze speerpunten,  Agribusiness, Economie & Vestigingsklimaat Bedrijven en/of Recreatie & Toerisme, en de daaruit afgeleide 19 opgaven zoals genoemd in het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025. Daarnaast moeten ze bovengemiddeld innovatief zijn, aan kunnen geven dat er sprake is van regionale samenwerking en dat een belangrijk deel van de projectuitvoering regionaal wordt opgepakt. Ook dienen de projecteigenaren een goed projectplan en eigen kapitaal in te brengen aangezien het RSF slechts een deel van het projectbudget kan cofinancieren.

Een eigen Economic Board (EB) beoordeelt en honoreert de aanvragen. Het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland beslist uiteindelijk nadat het EB-advies besproken is in het Algemeen Bestuur. De EB bestaat uit vertegenwoordigers van overheid, onderwijs, onderzoek, organisaties, ondernemers en ondernemende inwoners. Naast haar beoordelingstaak, deelt de EB kennis en kunde en kan zij aanvragers in contact brengen met partijen die zinvol kunnen zijn bij het realiseren van hun project.

Onderscheid tussen haalbaarheidsstudie en uitvoeringsprojecten
Binnen het RSF is er onderscheid gemaakt naar haalbaarheidsstudies en uitvoeringsprojecten. Bij uitvoeringsprojecten moeten projectindieners die een bijdrage van meer dan € 50.000,- aanvragen, aan kunnen tonen dat er ook sprake is van cofinanciering buiten de eigen inbreng (bijvoorbeeld via OostNL, provinciale fondsen, crowdfunding of anders). De maximale bijdrage aan uitvoeringsprojecten bedraagt 25% van de begrote projectkosten met een maximale RSF bijdrage van € 80.000,-. Voor haalbaarheidsstudie gelden aangepaste regels: 50% van de begrote projectkosten met een maximale RSF bijdrage van € 10.000.

RSF als als voorbeeld van Regionale Samenwerking
Hans Beenakker, voorzitter FruitDelta Rivierenland en voorzitter Economic Board:
“Als voorzitter ben ik natuurlijk zeer verheugd dat we binnen Regio Rivierenland met onze acht gemeenten via het Regionaal Stimuleringsfonds op deze mooie manier blijven samenwerken. Het fonds wordt mogelijk gemaakt door de gemeenten samen, maar is er voor alle ondernemende inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties die met hun initiatieven een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van ons gebied. Projecten kunnen een bijdrage ontvangen als zij gericht bijdragen aan de vastgestelde 19 opgaven uit het nieuwe regionale economische ambitiedocument voor de periode 2022-2025.”

Het indienen van een project kan t/m donderdag 15 september 2022 via de website van Fruitdelta Rivierenland. Na de sluitingsdatum beoordeelt de onafhankelijke Economic Board, de ingediende projecten. 

De O’s van Fruitdelta Rivierenland
Binnen Fruitdelta Rivierenland werken overheid, ondernemers, onderwijs/onderzoek, organisaties en ondernemende inwoners samen om het gebied te ontwikkelen en te versterken. Wij zijn een vruchtbare delta, waarvan het DNA wordt gevormd door tuinbouw, logistiek, het unieke landschap, de rijke cultuurhistorie en het prettige woonklimaat. Wij liggen midden in de Gelderse Corridor, die de Rotterdamse haven met het Duitse achterland verbindt. FruitDelta Rivierenland richt zich op drie economische Speerpunten: Agribusiness, Logistiek & Vestigingsklimaat bedrijven en Recreatie & Toerisme. Een eigen Regionaal stimuleringsfonds is een belangrijk middel om de regionale ambities te realiseren. Voor alle informatie: www.fruitdelta.nl